Mládežnická 1753, Jirkov 431 11
+420 777 757 106, +420 474 684 432
info@meussj.cz

O nás

Jsme Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p.o. a poskytujeme pečovatelskou službu dle § 40 zákona č. 108/2006 v platném znění.

Jsme terénní služba, která poskytuje sociální péči osobám v nepříznivé sociální situaci.

Naše pečovatelky dochází do domácností a pomáhají s jednotlivými úkony, které již klientka či klient sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Základním principem je snaha, aby člověk čerpající naši službu měl možnost žít život obdobným způsobem jako jeho vrstevníci, tzn. žít ve svém přirozeném prostředí, navazovat vztahy v komunitě, mít možnost seberealizace, sebeuplatnění.

Informace pro zájemce o službu

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, svlékání, obouvání a úpravě celkového vzhledu klienta),
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy včetně dovozu nebo donášky jídla v rámci města Jirkova a okolních obcí,
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, běžný i velký nákup, praní ložního a osobního prádla),
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod, pochůzky, pomoc při seberealizaci, při oblíbených činnostech)

Kromě výše uvedených činností nabízíme také fakultativní službu odvoz vozidlem MěÚSS Jirkov, poskytujeme základní sociální poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.

ČASOVÁ DOSTUPNOST

Službu poskytujeme 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, ve vymezeném čase od 7 do 21 hodin

MÍSTNÍ DOSTUPNOST

Služba je poskytována na území města Jirkova a přilehlých obcí (Otvice, Zaječice, Vrskmaň, Drmaly, Pesvice, Vysoká Pec, Březenec, Strupčice) v domácnostech osob a v Domech s pečovatelskou službou v Jirkově.

KDO JE NAŠÍM KLIENTEM:

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • senioři
 • rodiny s dítětem/dětmi

bez věkového omezení

ÚHRADA ZA SLUŽBY

Pečovatelská služba

Výše úhrady je stanovena v souladu s vyhláškou MPSV č.505/2006 Sb. v platném znění, § 6, odst. 2, kterou se řídí některá ustanovení zákona č. 108/2006 v platném znění.

Služba je vykazována pomocí mobilního telefonu, který má každý zaměstnanec. K zajištění služby je naplánovaný den, čas a dle skutečně spotřebovaného času je služba účtována a hrazena v následujícím měsíci.

Strava je účtována dle aktuálně platného úhradovníku.

Rádi Vám vysvětlíme, jak si zajistit finanční prostředky na úhradu služby, poskytneme základní sociální poradenství například v oblasti sociálních dávek. Pomůžeme s podáním žádostí o příspěvek na péči a případně i další služby.

Zapůjčení kompenzační pomůcky

Pokud máte zájem o vypůjčení pomůcky, je nutné mít sepsanou smlouvu o poskytnutí sociální služby.

Úhrada za její vypůjčení je stanovena v úhradovníku pečovatelské služby, který je součástí smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby.

Fakultativní služby

Pro naše klienty, kteří potřebují pro vyřízení svých osobních záležitostí odvoz, zajišťujeme v rámci tzv. fakultativních služeb dopravu vozidlem Městského ústavu sociálních služeb Jirkov.

JAK KONTKRÉTNĚ POMÁHÁME/PEČUJEME  

Služba je vždy naplánovaná a poskytovaná dle předchozí domluvy s klientem. Domluvený úkon, čas, den a četnost je s klientem sepsána ve Vymezení rozsahu péče, který je přílohou Smlouvy o poskytnutí Pečovatelské služby. V případě nečerpání služby déle jak 6 měsíců je smlouva ukončena.

Službu poskytují pracovníci v sociálních službách, kteří kladou důraz na individuální potřeby klienta, podporují jeho dovednosti a schopnosti prostřednictvím individuálního plánování.

S KÝM SPOLUPRACUJEME

Sociální poradna, home care, hospicová péče, obecní úřad, tísňová péče, odlehčovací služby.

JAK SLUŽBU OBJEDNAT

Máte zájem o bližší informace o poskytování služby, co je nutné k zajištění služby a za jakých podmínek je služba poskytována? Rádi Vás uvítáme v kanceláři vedoucího pracovníka, který Vám podá bližší informace každý den od 7,00-15,00 hod. Je vhodné si domluvit předem schůzku.

+420 474 684 432 nebo +420 734 543 399    

email: evidencezajemcu@meussj.cz

Co potřebujete k tomu, aby mohla být služba poskytována?

 1. Vyplňte Žádost o poskytování terénní sociální služby – ke stažení na těchto stránkách, případně k dispozici na recepci MěÚSS Jirkov, U Dubu 1562, nebo na recepci DPS Jirkov, Mládežnická 1753,
 2. V žádosti uveďte s čím a jak často potřebujete pomoct.
  S vyplněním žádosti Vám rádi pomůžeme. Neváhejte telefonicky kontaktovat vedoucí služby.
 3. Domluvte si schůzku se sociálním pracovníkem na tel. čísle +420 734 543 399 nebo +420 777 757 106, případně emailem evidencezajemcu@meussj.cz.  

Vyplněnou a podepsanou žádost o službu vezměte s sebou. V případě, že se z vážných důvodů nemůžete osobně dostavit, přijede za Vámi pracovník pečovatelské služby, případně ji může přinést Váš rodinný příslušník.

Důležité upozornění: žádost musí podepsat osoba, které bude služba poskytována. Pokud vyplňujete žádost za příbuzného/známého, mějte to, prosím, na paměti.

Před zahájením poskytování pečovatelské služby provádí sociální pracovník šetření v místě bydliště klienta k ověření nepříznivé sociální situace a splnění podmínek pro čerpání služby.

PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ

Pečovatelská služba je poskytována na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby, jejíž nedílnou součástí jsou Pravidla Pečovatelské služby. V těchto pravidlech jsou vymezeny práva a povinnosti příjemce služby a poskytovatele.

NAŠE ZÁSADY

 • Zásada individuálního přístupu – respektování potřeb klienta
 • Zásada přiměřené podpory – posilování nezávislosti nikoliv závislosti
 • Zásada partnerství a spolupráce
 • Zásada důstojnosti
 • Zásada ochrany před diskriminací

Pomáháme Vám zůstat co nejdéle doma, v kruhu Vašich blízkých. Cílem je také vytvářet vhodné prostředí, jistoty, bezpečí a podporovat klienty ve využívání běžně dostupných veřejných služeb, včetně udržení běžných vazeb v přirozené komunitě.

Informace pro veřejnost

ŽÁDOSTI A OSTATNÍ DOKUMENTY

 1. Pravidla pečovatelské služby
 2. Veřejný závazek
 3. Smlouva o poskytování sociální služby
 4. Úhradovník pečovatelské služby

Pečovatelská služba (dále jen PS) prošla v roce 2020 několika většími změnami. V rámci deklarovaných změn řízení a podpory pečovatelských služeb v Ústeckém kraji, které jsou vyžadovány od ledna 2021 jsme se v souladu s požadavky Akčního Plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji připravovali na dokončení transformace služby. Rozšířili jsme svou mobilitu, dostupnost, vybavení. PS se centrálou přesunula na objekt Mládežnická 1753, Jirkov.

V průběhu všech vln pandemie se podařilo udržet terénní služby bez výskytu nemoci COVID-19. V podzimních měsících jsme ojediněle přijali od rodiny zprávu o onemocnění klienta. Díky striktnímu dodržování hygienicko-epidemiologických opatření nebyly pečovatelky infikovány, a to ani při výkonu úkonů např.: osobní hygiena, pomoc a podpora v péči o vlastní osobu klienta. Úsek byl vždy dostatečně saturován potřebnými pomůckami. V době infekce COVID-19 pomáhal navíc se zajištěním nákupů, léků, doprovody v případě karantény rodiny klienta apod.