Mládežnická 1753, Jirkov 431 11
+420 777 757 106, +420 474 684 432
info@meussj.cz

Auta pro terén

Název projektu:Podpora rozvoje infrastruktury odborného sociálního poradenství a pečovatelské služby v Jirkově a přilehlých obcích.
Zkrácený název projektu:AUTA PRO TERÉN
Příjemce finanční podpory:MěÚSS Jirkov
Místo realizace projektu:Jirkov (vč. okrajových městských částí Březenec, Vinařice, Jindřišská a Červený Hrádek) a okolní vesnice Vysoká Pec, Drmaly, Otvice, Vrskmaň, Zaječice, Pesvice, Strupčice.
Registrační číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011602
Doba realizace projektu:1. 9. 2019 – 30. 3. 2020 (7 měsíců)
Místo realizace projektu:Ústecký kraj, Jirkov

Projekt řeší zajištění terénního zázemí prostřednictvím 2 automobilů a potřebného informačně komunikačního vybavení ke zvýšení místní i časové flexibility pracovníků sociálních služeb odborného sociálního poradenství a pečovatelské služby v Jirkově a okolních obcích.

Projekt je realizován bez partnera.

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie.

Popis projektového záměru

Projekt řeší zajištění terénního zázemí prostřednictvím 2 automobilů a potřebného informačně komunikačního vybavení ke zvýšení místní i časové flexibility pracovníků sociálních služeb odborného sociálního poradenství a pečovatelské služby v Jirkově a okolních obcích.

Cílová skupina projektu: osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně vyloučené a tímto ohrožené, pro které realizací projektu budou sociální služby dostupnější a to místně a časově.

Hlavním cílem projektu je zajištění infrastruktury pro dostupnost a rozvoj terénních sociálních služeb v Jirkově a okolních obcích. Konkrétněji pak zkvalitnění materiálně technické základy stávajících a rozšiřujících se terénních sociálních služeb pro práci s identifikovatelnými cílovými skupinami, zejména osobami sociálně vyloučenými, osobami sociálním vyloučením ohroženými a osobami se zdravotním postižením.

Popis potřebnosti projektu

Účelem poskytovaných sociálních služeb je především pomoci osobám sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým a osobám se zdravotním postižením, příp. osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace. Předmětem projektu je pomocí zakoupení dvou nových osobních vozidel dosáhnout zkvalitnění a rozšíření materiálně-technické základny pro poskytování sociálních služeb a podpořit tak zlepšení podmínek života pro CS.

Na základě výše uváděných skutečností je nezbytné zajišťovat právě pro marginalizované skupiny obyvatel služby, které usnadní jejich možné začleňování do společnosti. Jedná se o sociálně slabé a jinak znevýhodněné skupiny obyvatel, které sociální zabezpečení nejvíce potřebují, především pak z preventivního hlediska, aby mohlo být zabráněno sociální exkluzi těchto skupin obyvatelstva. Právě skupiny obyvatel, které jsou ohroženy sociální exkluzí, se mohou stát snadnými oběťmi různých druhů sociálně patologických jevů.

Klíčové aktivity

Projekt řeší jedinou hlavní aktivitu, která má za cíl rozvoj terénních sociálních služeb v Jirkově a okolních obcích a to nákup 2 automobilů pro účely poskytování pečovatelské služby a odborného sociálního poradenství a potřebného informačně – komunikačního vybavení, obojí pro zvýšení efektivity a místní a časové dostupnosti poskytovaných služeb.

Realizací projektu dojde celkově ke zvýšení dostupnosti poskytovaných služeb a zlepšení materiálně technické základy poskytovatele.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně vyloučené a tímto vyloučením ohrožené, pro které realizací projektu budou sociální služby dostupnější, a to místně i časově.

Popis cílů a výsledků projektu

Hlavním cílem projektu je zajištění infrastruktury pro dostupnost a rozvoj terénních sociálních služeb v Jirkově a v okolních obcích. Konkrétněji zkvalitnění materiálně technické základy stávajících a rozšiřujících se terénních sociálních služeb pro práci s identifikovatelnými cílovými skupinami, zejména osobami sociálně vyloučenými, osobami sociálním vyloučením ohroženými a osobami se zdravotním postižením.

Projekt je zaměřený na zlepšení zázemí, které povede ke zkvalitnění inkluze těchto osob v Jirkově a přilehlých obcích.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či tímto ohrožených a osob se zdravotním postižením, a tím potažmo přispět ke zvyšování inkluze těchto osob a potažmo také k zaměstnanosti v regionu.

Cílem je zvýšit efektivitu sociálních, a tím uspokojit stále se zvyšující počet uživatelů terénní pečovatelské služby a služby odborného sociálního poradenství. Což znamená udržet zajištění služeb v rozsahu a dostupnosti dle potřebnosti tohoto regionu. Realizace investice umožní poskytování sociálních služeb pro cílové skupiny na vyšší kvalitativní úrovni poskytovaných sociálních služeb, která bude odpovídat moderním životním podmínkám na cestu do plnohodnotného života v budoucnosti. Dojde tak zároveň k odstranění rozdílů, které v úrovni těchto služeb panují mezi jednotlivými obcemi i částmi obcí, zejména jednotlivými částmi obce Jirkov a rozdíly dostupnosti služeb pro obyvatele okolních obcí.

Cíle projektu tedy jsou:

  • Zvýšení dostupnosti terénních sociálních služeb pro osoby z cílových skupin
  • Zkvalitnění materiálně – technické základny pro poskytování sociálních služeb pečovatelské služby a odborného sociálního poradenství.
  • Zajištění rovného přístupu k sociálním službám a zamezení sociálnímu vyloučení ohrožených osob z cílové skupiny. 

 Výstup:

Výstupy projektu a informace o jeho průběžné realizaci budou zajišťovány po celou dobu jeho trvání. Šíření výstupů projektu bude zajištěné v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce v rámci IROP, kapitola 13.

Publicita projektu

Internetové stránky žadatele – vytvoření vlastní stránky žadatele.

Vytvoření povinného plakátu a umístění v místech realizace projektu.

Informace v regionálním tisku, tiskové zprávy regionálním mediím.

Informace o financování projektu z IROP na automobilech (polepy automobilů) a pořízeném vybavení (polepy s identifikací projektu na pořízeném ICT)